• دنیای مد و اثر پوشاک ایرانی

    مد و پوشاک ایرانی

    مد شکلی از قدرت اجتماعی است که به عنوان نماد بصری پرتوان و نیرومندی در جامعه عمل می نماید که افراد آن را برای تثبیت فردیت خویش و نیز ملحق شدن به گروه های اجتماعی خاص به کار میگیرند؛ به عبارت دیگر،افراد به این دلیل از مد استفاده می کنند که به دیگران نشان دهند یا خود را متعلق به گروه دیگری می دانند یا خود را برابر یا برتر از دیگری تلقی می کنند. مد به عنوان یک پدیده فرهنگی بسیار سریعتر از حوزه های فرهنگ مانند زبان و اندیشه دچار تغییر و تحول می شود که البته برای بسیاری، این تغییر و تحول سریع مد یکی از تبعات منفی رشد و توسعه نظام سرمایه داری در جهان غرب است که اثرات منفی آن به جهان شرق نیز رسیده است. (بیشتر…)

    بیشتر